ایمان عباسی

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

کارشناس حقوقی

شرح وظایف


  مسئولیت ها :
  مسئول واحد حقوقی
  مسئول تاکسیرانی
  دبیرکمیسیون ماده 77 شهرداری بوانات
  مسئول اموال منقول و غیر منقول شهرداری
  مسئولیت ها :
  مسئول واحد حقوقی
  مسئول تاکسیرانی
  دبیرکمیسیون ماده 77 شهرداری بوانات
  مسئول اموال منقول و غیر منقول شهرداری

  حقوقی:
  # اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  # برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع سازمانی.
  # طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایات و دعاوی احتمالی به طرفیت شهرداری در محاکم قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه.
  # پیگیری پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به مراجع قضایی، انتظامی و دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم حضور در مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق سازمانی.
  # بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه نظر مشورتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی طرح شده در واحدهای مختلف منطقه.
  # جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی مصوبات، اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز.
  # تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانین، مصوبات، آیین نامه ها و آراء وحدت رویه قضایی و طبقه بندی آنها.
  # تهیه متن قراردادهای منعقده.
  # پیشنهاد و تنظیم بخشنامه های حقوقی داخلی جهت حفظ حقوق سازمانی و ارایه آن به مسئول مافوق جهت تصویب و ابلاغ .
  # پیکیری امور مربوط به مناقصه و مزایده ها
  # انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.

  تاکسیرانی :
  # اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  # اقدام در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل لازم در زمینه حمل و نقل و ساماندهی ترافیک در سطح شهر
  # تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی
  # نظارت بر حسن انتظام امور واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری و مراقبت در بهره برداری مطلوب از کلیه سیستمها ی حمل و نقل موجود
  # ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روشهای موجود و پیش بینی برنامه های آتی
  # برنامه ریزی جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر که منجر به کاهش اثرات منفی پدیده ترافیک شامل تراکم تاخیر در حرکت ، آلودگی محیط زیست ، اتلاف در وقت و صدمات جسمی و روحی و نظایر آن خواهد شد
  # بررسی ایجاد و توسعه شبکه معابر مناسب جهت حرکت
  # انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چارچوب وظایف