مهدی برزگر

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارپرداز

شرح وظایف


  1. اجرای دقیق آئین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  2. تهیه کالا وخدمات مورد نیاز درچارچوب مقررات مالی و دستورالعمل های صادره وتحویل کالا وخدمات به متقاضی از طریق سیستم انبار واموال وهمچنین تنظیم صورت جلسه کمیسیون تحویل.
  3. تحقیق وبررسی لازم درانجام معاملات جرئی با هماهنگی مسئول مربوطه وبادر نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری.
  4. اقدام درخصوص اخذ شخصات کامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قیمت بر روی فاکتورها.
  5. انجام معاملات متوسط برابر آئین نامه معاملاتی شهرداری و دستورالعمل های مربوطه.
  6. پیش بینی احتیاجات شهرداری از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه های آن.
  7. نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات.
  8. تهیه صدور آگهی ها و تنظیم اسناد هزینه ای لوازم خریداری شده.
  9. پرداخت هزینه های جاری متعلقه (پاداش آخر سال،لیست تحویل لباس ،بن غیر نقدی و...).
  10. پرداخت هزینه بنزین کلیه خودروها،موتورسیکلت ها و بررسی نسبت به کیلومتر.
  11. تهیه استعلام وبررسی وتحقیق نسبت ه درخواست های ناقص(گل وگیاه و.....)
  12. انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق درچهارچوب وظایف.