اخبار شورای اسلامی شهر

پیگیری مشکلات شهر در سفر شهردار و شورای اسلامی شهر بوانات به تهران

فاطمه برزگر

18 تیر 1401

شهردار بوانات به اتفاق 


تذت

شهرداری بوانات

25 مهر 1400

تتتتتتت ت      تتتتت ت ت ت ت تتتتتتتت تتداخحنمکئمن  خنجخننم