اخبار شورای اسلامی شهر

شورای عزیز

شهرداری بوانات

24 فروردین 1401

هفت سین نوروزی

میدان 22 بهمن


افزایش تعداد رشته دانشگاه های آزاد شمال فارس

شهرداری بوانات

13 بهمن 1400

شمنسیت شمنستق مشگسنتب شمنتسثب شکمسثبتن شمکسنثتب مشسثقتن گمشق ثبتنم شگثب گشمصنثقت شگمث گشتکمصثف شگسثقت گشث