اعضای شورا

سید عنایت هاشمی
رئیس شورا

سید حسین هاشمی
نائب رئیس شورا

مجید شبان
سخنگوی شورا

جواد یوسفی
عضو شورا

مریم حاجی پور
عضو شورا

اخبار شورای اسلامی شهر بوانات

  • 18 تیر 1401
  • 226 مشاهده
پیگیری مشکلات شهر در س...

شهردار بوانات به اتفاق اعضای محترم  شورای شهر بوانات با همراهی فرماندار بوانات در سفری دو روزه به تهران در تاریخ نهم و دهم خرداد ماه با دکتر زارع نماینده مردم...

  • 25 مهر 1400
  • 242 مشاهده
تذت

تتتتتتت ت      تتتتت ت ت ت ت تتتتتتتت تتداخحنمکئمن  خنجخننم  

  • 25 مهر 1400
  • 196 مشاهده
ذدئو

اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  • 25 مهر 1400
  • 205 مشاهده
اتنم

ذدئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ