• 1342 سال تاسیس شهرداری
  • 4850000 (مترمربع)مساحت شهر
  • 9775 جمعیت شهر