اخبار عمومی

۱۵ شهریور، روز بوانات گرامی باد.

فاطمه برزگر

15 شهریور 1401

روزبوانات گرامی باد


بازسازی فضای اداری شهرداری بوانات

فاطمه برزگر

08 شهریور 1401

بازسازی فضای اداری شهر بوانات که طی چند ماه گذشته در دست اقدام بود ، به مرحله ی نهایی رسید و فضا