اخبار فضای سبز

عملیات سمپاشی فضای سبز شهر بوانات

فاطمه برزگر

18 تیر 1401

با توجه به هجوم آفاتی چون شته، کنه، شپشک ، قارچ و  ... به فضای سبز شهری ،واحد طرح و توسع


بهسازی و احیای فضای سبز میدان معلم جیان

فاطمه برزگر

29 خرداد 1401

بهسازی و احیای فضای سبز