فاطمه برزگر

شماره شهرداری
3252 4440 71 98+
ایمیل
info@bavanat.ir
وب سایت
www.bavanat.ir
آدرس
فارس - بوانات- شهرک ولیعصر

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست _ آلودگی های محیط زیست

کارشناس بایگانی

مسئولیت ها

  1. بایگانی
  2. حمل و نقل

شرح وظایف  1. بایگانی

  کنترل ورود و خروج پرونده های ساختمانی
  اسکن کلیه پرونده های قدیمی موجود و در دست اقدام و همچنین پرونده های تازه تشکیل شده
  ورود به روز و آنی اسناد مربوط به انجام کلیه مراحل ساخت و ساز ساختمانی و در دسترس قرار دادن کلیه موارد فوق جهت بررسی
  و کارشناسی کلیه همکاران


  2. حمل و نقل درون شهری
  # اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
  # نظارت بر حسن انتظام امور واحد های مرتبط با حمل و نقل بار درون شهری
  # مدیریت سامانه سوخت شهرداری با هماهنگی و مشاوره سازمان حمل و نقل همگانی کشوری
  # همگام سازی بخش های خصوصی ثبت درخواست پروانه فعالیت و اشتغال (کافینت ها و دفاتر پیش خوان) با بخش حمل و نقل شهرداری
  # ثبت و صدور پروانه فعالیت و اشتغال وسایل نقلیه سبک و سنگین دیزلی
  # ثبت و صدور پروانه فعالیت وسایل نقلیه بنزین سوز
  # مدیریت سامانه سپند
  # اقدام در خصوص برنامه ریزی ، سازماندهی ، نظارت و کنترل لازم در زمینه حمل و نقل بار درون شهری
  # ایجاد هماهنگی بین کلیه واحد های مرتبط با حمل و نقل عمومی و حمل بار درون شهری